Azərbaycanın quşları

Qeyd: (AzQk) ~ Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil olan növlər

plate16and61.jpg

I) Anatidae-Qu quşları,qazlar və ördəklər:

 1. Qırmızıdöş qaz-Red-breasted goose, Branta ruficollis (AzQk)
 2. Ağqaş qaz-Lesser white-fronted goose, Anser erythropus (AzQk)
 3. Ağalın qaz/Qaşqa qaz – Greater white-fronted goose, Anser albifrons
 4. Boz qaz-Greylag goose, Anser anser
 5. Ağ qaz-Snow goose, Chen caerulescens (nadirən)
 6. Harayçı qu-Whooper swan, Cygnus cygnus
 7. Kiçik qu-Tundra swan, Cygnus columbianus (AzQk)
 8. Fısıldayan qu-Mute swan, Cygnus olor (AzQk)

9. Əkin qazı – Bean goose, Anser fabalis

plate17.jpg
 1. Fitçi cürə-Common teal, Anas crecca
 2. Cırıldayan cürə-Garganey, Anas querquedula
 3. Fiyu ördəyi/Marek-Eurasian wigeon, Anas penelope
 4. Enliburun ördək-Northern shoveler, Anas clypeata
 5. Boz ördək-Gadwall, Anas strepera
 6. BizquyruqNorthern pintail, Anas acuta
 7. Yaşılbaş ördək-Mallard, Anas platyrhynchos
  plate18.jpg
 8. Ağgöz qara ördək-Ferruginous pochard, Aythya nyroca (AzQk)
 9. Kəkilli qara ördək-Tufted duck, Aythya fuligula
 10. Güləyən ördək-Common goldeneye, Bucephala clangula
 11. Dəniz qara ördəyi-Greater scaup, Aythya marila
 12. Qırmızıbaş dalğıc-Common pochard, Aythya ferina
 13. Qırmızıburun dalğıc-Red-crested pochard, Netta rufina
 14. Adi qılquyruq ördək-White-winged scoter, Melanitta fusca (AzQk)
 15. Uzunquyruq ördək – Long-tailed duck, Clangula hyemalis (nadirən)
 16. Sinqə/Qara qılquyruq-Black scoter, Melanitta nigra (nadirən)
plate19.jpg
 1. Nazik pazdimdik-Smew, Mergellus albellus
 2. Mərmər cürə-Marbled teal (duck), Marmaronetta angustirostris (AzQk)
 3. Göydimdik-White-headed duck, Oxyura leucocephala (AzQk)
 4. Uzunburun pazdimdik-Red-breasted merganser, Mergus serrator
 5. Böyük pazdimdik-Common merganser, Mergus merganser
 6. Ala ördək-Common shelduck, Tadorna tadorna
 7. Anqut/Qırmızı ördək – Ruddy shelduck, Tadorna ferruginea

II) Phasianidae-Bildirçin,kəklik,turac,ular,qırqovul:

plate21.jpg
 1. Boz kəklik (çiltoyuq)-Grey partridge, Perdix perdix (AzQk)
 2. Bildirçin-Common quail, Coturnix coturnix
 3. Turac-Black francolin, Francolinus francolinus (AzQk)
 4. Qırqovul-Pheasant, Phasianus colchicus
 •  Qafqaz qırqovulu yarımnövü-Caucasian Pheasant, Phasianus colchicus colchicus ssp. (AzQk)
plate20.jpg
 1. Qafqaz tetrası/meşəxoruzu – Caucasian grouse, Lyrurus mlokosiewiczi (AzQk)
 2. (Xınalı) kəklik-Chukar, Alectoris chukar
 3. Qafqaz uları-Caucasian snowcock, Tetraogallus caucasicus (AzQk)
 4. Xəzər uları-Caspian snowcock, Tetraogallus caspius (AzQk)
  IMG_0055
 5. Səhra kəkliyi-See-see partridge, Ammoperdix griseogularis (AzQk)

III) Gaviidae-Qaqarlar:

qaqarlar.jpg
 1. Qırmızıdöş qaqar-Red-throated loon (diver), Gavia stellata
 2. Qaradöş qaqar-Arctic loon (diver), Gavia arctica

IV) Podicipedidae-İyrəncələr (maygülü, batağan):

iyrəncələr.jpg
 1. Kiçik iyrəncə-Little grebe, Tachybaptus ruficollis
 2. Qaraboyun iyrəncə-Black-necked grebe, Podiceps nigricollis
 3. Qırmızıboyun iyrəncə-Horned grebe, Podiceps auritus
 4. Bozyanaq iyrəncə-Red-necked grebe, Podiceps grisegena
 5. Böyük iyrəncə-Great crested grebe, Podiceps cristatus

V) Phoenicopteridae-Qızılqaz (Flaminqo):

Flaminqo.jpg
 1. Qızılqaz-Greater flamingo, Phoenicopterus roseus (AzQk)

VI) Ciconiidae-Leyləklər:

aa.jpg
 1. Qara leylək-Black stork, Ciconia nigra (AzQk)
 2. Ağ leylək-White stork, Ciconia ciconia

VII) Phalacrocoracidae-Qarabatdaqlar:

qarabatdaq.jpg
 1. Kiçik qarabatdaq-Pygmy cormorant, Phalacrocorax pygmaeus
 2. İri qarabatdaq-Great cormorant, Phalacrocorax carbo

VIII) Pelecanidae-Qutanlar:

qutanlar.jpg
 1. Çəhrayı qutan-Great white pelican, Pelecanus onocrotalus (AzQk)
 2. Qıvrımlələk qutan-Dalmatian pelican, Pelecanus crispus (AzQk)

IX) Ardeidae-Vağlar:

Plate04.jpg
 1. Sarı vağ-Squacco heron, Ardeola ralloides
 2. Kiçik dan quşu-Little bittern,Ixobrychus minutus
 3. Misir vağı-Cattle egret, Bubulcus ibis
 4. Kiçik ağ vağ-Little egret, Egretta garzetta
 5. İri dan quşu-Great bittern, Botaurus stellaris
 6. Qarıldaq-Black-crowned night heron, Nycticorax nycticorax
vağ.jpg
 1. Boz vağ-Grey heron, Ardea cinerea
 2. Kürən vağ-Purple heron, Ardea purpurea (AzQk)
 3. İri ağ vağ-Great egret, Ardea alba=Casmerodius albus

X) Threskiornithidae-Qaranaz (İbis),ərsindimdik:

ibis.jpg
 1. Müqəddəs ibis-Sacred ibis, Threskiornis aethiopicus (tarixi qeydiyyat)
 2. Qaranaz-Glossy ibis, Plegadis falcinellus
 3. Ərsindimdik-Eurasian spoonbill, Platalea leucorodia (AzQk)

XI) Pandionidae-Qaraquş:

qaraquş.jpg
 1. Çay qaraquşu-Osprey, Pandion haliaetus (AzQk)

XII) Accipitridae-Kərkəs,qartal,sar,arıyeyən,çalağan,belibağlı (ley),qırğı:

plate09.jpg
 1. Leşyeyən qartal (kərkəs)-Egyptian vulture, Neophron percnopterus (AzQk)
 2. Toğlugötürən (Saqqalı kərkəs)-Lammergeier, Gypaetus barbatus (AzQk)
 3. Qara kərkəs-Cinereous vulture, Aegypius monachus (AzQk)
 4. Ağbaş kərkəs-Eurasian griffon, Gyps fulvus (AzQk)
Plate07.jpg
 1. Böyük qartalça/Böyük xallı qartal – Greater spotted eagle, Aquila clanga (AzQk)
 2. Kiçik qartalça/Kiçik xallı qartal –Lesser spotted eagle, Aquila pomarina
 3. Məzar (İmperator) qartalı-Imperial eagle, Aquila heliaca (AzQk)
 4. Berqut/Qaraquş – Golden eagle, Aquila chrysaetos (AzQk)
 5. Ağquyruq dəniz qartalı-White-tailed eagle, Haliaeetus albicilla (AzQk)

6. Uzunquyruq dəniz qartalı-Pallas’s fish eagle, Haliaeetus leucoryphus (nadirən)

qartal.jpg
 1. Cırtdan qartal-Booted eagle, Hieraaetus = Aquila pennatus (AzQk)
 2. İlanyeyən dəmircaynaq-Short-toed snake eagle, Circaetus gallicus (AzQk)
 3. Çöl qartalı-Steppe eagle, Aquila nipalensis (AzQk)

4. Uzunquyruq qartal-Bonelli’s eagle, Aquila fasciatus

Plate06.jpg
 1. Adi sar-Common (Eurasian) buzzard, Buteo buteo 
 2. *Kürən sar yarımnövü – Steppe buzzard, Buteo buteo vulpinus 
 3. Çöl sarı-Long-legged buzzard, Buteo rufinus (AzQk)
 4. Tüklüayaq sar-Rough-legged buzzard, Buteo lagopus
 5. Arıyeyən-European honey buzzard, Pernis apivorus (AzQk)
 6. Qırmızı çalağan-Red kite, Milvus milvus (AzQk)
 7. Qara çalağan-Black kite, Milvus migrans (AzQk)
plate10.jpg
 1. Çöl belibağlısı (leyi)-Pallid harrier, Circus macrourus (AzQk)
 2. Çəmən belibağlısı (leyi)-Montagu’s harrier, Circus pygargus
 3. Tarla belibağlısı (leyi) – Hen harrier, Circus cyaneus
 4. Qamışlıq belibağlısı (leyi)-Western marsh harrier, Circus aeruginosus
qırğə.jpg
 1. Türkistan tüviyi-Shikra, Accipiter badius (AzQk)
 2. Tüvik (Səs yamsılayan qırğı)-Levant sparrowhawk, Accipiter brevipes (AzQk)
 3. Bildirçinçalan/Kiçik qırğı – Eurasian sparrowhawk, Accipiter nisus
 4. Tetraçalan/Böyük qırğı – Northern goshawk, Accipiter gentilis (AzQk)

XIII) Falconidae-Qızılquş,muymul:

plate12.jpg
 1. Gərkincək (Kərkincək) qızılquş-Red-footed falcon, Falco vespertinus (AzQk)
 2. Sərçəçalan qızılquş-Merlin, Falco columbarius (AzQk)
 3. Adi qaragöz qızılquş-Eurasian hobby, Falco subbuteo (AzQk)
 4. Şahin (Laçın)-Peregrine falcon, Falco peregrinus (AzQk)
 5. Bığlı (Aralıq dəniz) qızılquş (u)-Lanner falcon, Falco biarmicus (AzQk)
 6. Ütəlgi-Saker falcon, Falco cherrug (AzQk)
muymul.jpg
 1. Çöl muymulu-Lesser kestrel, Falco naumanni (AzQk)
 2. Adi muymul-Eurasian kestrel, Falco tinnunculus

XIV) Otididae-Dovdaqlar (doydaqlar):

dovqaq.jpg
 1. Gözəl baladoydaq-Houbara bustard, Chlamydotis undulata (AzQk)
 2. Bəzgək-Little bustard, Tetrax tetrax (AzQk)
 3. Adi doydaq-Great bustard, Otis tarda (AzQk)

XV)  Rallidae-Su fərəsi,porzan,civdimdik,qamışlıq toyuğu,soltan toyuğu,qaşqaldaq:

plate22.jpg
 1. Cırtdan təqibçi (porzan)-Baillon’s crake, Porzana pusilla
 2. Xırda təqibçi (porzan)-Little crake, Porzana parva
 3. Civdimdik-Corn crake, Crex crex (AzQk)
 4. Adi təqibçi (porzan)-Spotted crake, Porzana porzana
 5. Su fərəsi/Sığırçı quşu – Water rail, Rallus aquaticus
 6. Qamışlıq toyuğu-Common moorhen, Gallinula chloropus
 7. Qaşqaldaq-Eurasian coot, Fulica atra
 8. Sultan toyuğu (Soltanquş)-Purple (Grey-headed) swamphen, Porphyrio porphyrio (AzQk)

XVI) Gruidae-Durnalar:

Plate03.jpg
 1. Boz durna-Common crane, Grus grus (AzQk)
 2. Qəşəng/Telli durna-Demoiselle crane, Anthropoides virgo (AzQk)
  IMG_0056
 3. Ağ durna-Siberian crane, Grus leucogeranus (AzQk)

XVII) Burhinidae-Pərttəgöz:

pərttə.jpg
 1. Adi pərttəgöz-Stone curlew (Eurasian thick-knee), Burhinus oedicnemus

XVIII) Recurvirostridae-Bizdimdik, Caydaq (Ağacayaq) cüllüt:

ağacayaq.jpg
 1. Caydaq cüllüt-Black-winged stilt, Himantopus himantopus
 2. Bizdimdik-Pied avocet, Recurvirostra avosetta (AzQk)

XIX) Haematopodidae-Sağsağanı cüllüt:

sa.jpg
 1. Sağsağanı cüllüt-Eurasian oystercatcher, Haematopus ostralegus

XX) Charadriidae-Bozca,çovdarçı,çibiş,çökükburun,düymədimdik:

Plate25.jpg
 1. Düymədimdik-Eurasian dotterelEudromias morinellus
 2. Qızılı qonurqanad – European golden plover, Pluvialis apricaria
 3. Boz/Xallı qonurqanad (çovdarçı)-Grey (Black-bellied) plover, Pluvialis squatarola
 4. Ağquyruq çökükburun-White-tailed lapwing, Vanellus leucurus (AzQk)
 5. Çığırğan cüllüt-Sociable lapwing, Vanellus gregarius = Chettusia gregaria (AzQk)
 6. Çibiş /Bibikinə/Buynuzlu cüllüt – Northern lapwing, Vanellus vanellus
 7. ???-  Spur-winged lapwing,Vanellus spinosus (dəqiq deyil)
 8. Bəzəkli çibiş-Red-wattled lapwing, Vanellus indicus (nadirən)
plover.jpg
 1. Kiçik bozca-Little ringed plover, Charadrius dubius
 2. Dəniz bozcası-Kentish (Snowy) plover, Charadrius alexandrinus
 3. Yaxalı bozca (cüllüt)-Common ringed plover, Charadrius hiaticula
 4. Xəzər bozcası-Caspian plover, Charadrius asiaticus
 5. Yoğundimdik bozca-Greater sandplover, Charadrius leschenaultii (AzQk)

XXI) Scolopacidae-Cüllüt,trinqa,bekas,kronşnep:

plate27.jpg
 1. Döyüşkən cüllüt (Truxtan)-Ruff, Philomachus pugnax
 2. Kiçik ox cüllüt-Bar-tailed godwit, Limosa lapponica
 3. Böyük ox cüllüt-Black-tailed godwit, Limosa limosa
 4. Böyük əyridimdik (kronşep)-Eurasian curlew, Numenius arquata
 5. Ortaboy əyridimdik (kronşep)-Whimbrel, Numenius phaeopus
 6. Kiçik əyridimdik (kronşep) –Slender-billed curlew, Numenius tenuirostris (nadirən) (AzQk)
Plate28.jpg
 1. Sahildəyişən cüllüt-Common sandpiper, Actitis hypoleucos
 2. Boz səsyamsılıyan-Terek sandpiper, Xenus cinereus
 3. Boz trinqa (otluq cüllütü) – Wood sandpiper, Tringa glareola
 4. Qara trinqa (otluq cüllütü) – Green sandpiper, Tringa ochropus
 5. Çay cüllütü-Marsh sandpiper, Tringa stagnatilis
 6. Adi otluq cüllütü – Common redshank, Tringa totanus
 7. Bülbülü ilbizcüllüt/Şeqol – Spotted redshank, Tringa erythropus
 8. İri trinqa (otluq cüllütü) – Common greenshank, Tringa nebularia
plate29.jpg
 1. Kiçik tükcüllüt-Jack snipe, Lymnocryptes minimus
 2. Adi tənbəlcüllüt-Common snipe, Gallinago gallinago
 3. Ortaboy tənbəlcüllüt-Great snipe, Gallinago media
 4. Meşə cüllütü (çilingdimdiyi) – Eurasian woodcock, Scolopax rusticola
plate30and61.jpg
 1. Qırmızıdöş qumluq cüllütü-Curlew sandpiper, Calidris ferruginea
 2. Qaradöş qumluq cüllütü-Dunlin, Calidris alpina
 3. Mil cüllütü-Broad-billed sandpiper, Limicola falcinellus
 4. Ağquyruq qumluq cüllütü-Temminck’s stint, Calidris temminckii
 5. Sərçəvari qumluq cüllütü-Little stint, Calidris minuta
 6. Ağ qumluq cüllütü-Sanderling, Calidris alba
 7. İslandiya qumluq cüllütü-Red knot, Calidris canutus

8. Du-du qumluq cüllütü – Pectoral sandpiper, Calidris melanotos

cüllüt.jpg
 1. Daşçevirən cüllüt-Ruddy turnstone, Arenaria interpres
 2. Dəyirmidimdik üzər-Red-necked phalarope, Phalaropus lobatus

XXII) Glareolidae-Haçaquyruq cüllüt:

haça.jpg
 1. Adi haçaquyruq cülüt-Collared pratincole, Glareola pratincola
 2. Çöl haçaquyruq cüllütü-Black-winged pratincole, Glareola nordmanni (AzQk)

XXIII) Stercorariidae-Dənizçi quşu:

Kleine Jagerm
 1. Böyük/Qızılquyruq dənizçi – Arctic skua/Parasitic jaegerStercorarius parasiticus

2. Kiçik dənizçi – Pomarine skua, Stercorarius pomarinus

XXIV) Laridae-Qağayılar:

plate31.jpg
 1. Kiçik qağayı-Little gull, Larus=Hydrocoloeus minutus
 2. Kiçik qarabel qağayı-Lesser black-backed gull, Larus fuscus
 3. Qarabaş qağayıMediterranean gull, Larus melanocephalus (AzQk)
 4. Güləyən qağayı-Great black-headed (Pallas’s) gull, Larus ichthyaetus
plate32.jpg
 1. Göl qağayısı-Black-headed gull, Chroicocephalus ridibundus
 2. Boz qağayı-Mew gull, Larus canus
 3. Dəniz göyərçəsi (Göyərçə qağayı)-Slender-billed gull, Chroicocephalus genei
 4. Sarıayaq qağayı – Yellow-legged gull, Larus michahellis
 5. Gümüşü qağayı/Xəzər qağayısı – Caspian gull, Larus cachinnans
 6. Ermənistan qağayısı-Armenian gull, Larus armenicus

XXV) Sternidae-Sternalar (Susüpürənlər):

plate33.jpg

 1. Ağyanaq sterna-Whiskered tern, Chlidonias hybridus
 2. Ağqanad sterna-White-winged tern, Chlidonias leucopterus
 3. Qara sterna-Black tern, Chlidonias niger
 4. Xəzər sternası-Caspian tern, Hydroprogne caspia
 5. Qağayıburun sterna-Gull-billed tern, Gelochlidon nilotica
 6. Çay sternası-Common tern, Sterna hirundo
 7. Kiçik sterna-Little tern, Sterna albifrons
 8. Alaburun sterna-Sandwich tern, Sterna sandvicensis

XXVI) Pteroclidae-Bağrıqaralar:

plate23.jpg
 1. Qaraqarın bağrıqara (Qarasinə)-Black-bellied sandgrouse, Pterocles orientalis (AzQk)
 2. Ağqarın bağrıqara-Pin-tailed sandgrouse, Pterocles alchata (nadirən) 

3. Qəribə büldürük – Pallas’s sandgrouse, Syrrhaptes paradoxus

XXVII) Columbidae-Göyərçin,qumru (qurqur):

plate34.jpg
 1. Çöl göyərçini-Rock dove, Columba livia
 2. Xırda meşə göyərçini-Stock dove, Columba oenas
 3. İri meşə göyərçini-Common wood pigeon, Columba palumbus
 4. Adi qurqur (ügeyik)-European turtle dove, Streptopelia turtur
 5. Yaxalıqlı qurqur (qumru)-Eurasian collared dove, Streptopelia decaocto
 6. Xırda qurqur (qumru)-Laughing dove, Streptopelia senegalensis

XXVIII) Cuculidae-Ququ quşu:

plate34 (1).jpg
 1. Adi ququ quşu-Common cuckoo, Cuculus canorus

2. Kəkilli ququ quşu – Great spotted cuckoo, Clamator glandarius

XXIX) Tytonidae-Alabayquş (Sipuxa):

 1. Adi alabayquş (sipuxa)-Barn owl, Tyto alba

XXX) Strigidae-Bayquş,yapalq,xarabaçıl:

plate35.jpg
 1. Meşə bayquşu-European scops owl, Otus scops
 2. Dam bayquşu (xarabaçıl)-Little owl, Athene noctua
 3. Tüklüayaq xarabaçıl-Boreal owl, Aegolius funereus
 4. Qulaqlı bayquş-Long-eared owl, Asio otus
 5. Bataqlıq bayquşu-Short-eared owl, Asio flammeus
 6. Boz yapalaqca-Tawny owl, Strix aluco
 7. İri yapalaq-Eurasian eagle-owl, Bubo bubo

XXXI) Caprimulgidae-Keçisağan :

plate42and61.jpg
 1. Adi keçisağan-Eurasian nightjar, Caprimulgus europaeus

XXXII) Apodidae-Uzunqanadlar:

plate36and61.jpg
 1. Ağqarın uzunqanad-Alpine swift, Tachymarptis melba
 2. Qara uzunqanad-Common swift, Apus apus
 3. Kiçik uzunqanad-Little swift, Apus affinis

XXXIII) Hirundinidae-Qaranquşlar:

plate36and61.jpg
 1. Sahil qaranquşu-Sand martin, Riparia riparia
 2. Dağ (Qaya) qaranquşu-Eurasian crag martin, Ptyonoprogne rupestris
 3. Kənd qaranquşu-Barn swallow, Hirundo rustica
 4. Şəhər qaranquşu-Northeren (Common) house martin, Delichon urbicum

5. Daur qaranquşu – Red-rumped swallow, Hirundo=Cecropis daurica

XXXIV) Upupidae-Şanapipik (hophop):

plate37.jpg
 1. Şanapipik (Hophop)-Hoopoe, Upupa epops

XXXV) Alcedinidae-Balıqcıl (Suquzğunu,Zərricə):

plate37.jpg
Снимок.PNG
 1. Adi balıqcıl (zərricə)-Common kingfisher, Alcedo atthis
 2. Qırmızıdimdik balıqcıl-White-throated kingfisher, Halcyon smyrnensis

XXXVI) Meropidae-Qızlarquşu (Arıqapan):

plate37.jpg
 1. Qızılı qızlarquşu (arıqapan)-European bee-eater, Merops apiaster
 2. Yaşıl qızlarquşu (arıqapan)-Blue-cheeked bee-eater, Merops persicus

XXXVII) Coraciidae-Göycəqarğa (Rakşi):

plate37 (2).jpg
 1. Göycəqarğa (Rakşi)-European roller, Coracias garrulus

XXXVIII) Picidae-Ağacdələn,buruqboyun:

plate38.jpg
 1. Qara ağacdələn-Black woodpecker, Dryocopus martius
 2. Suriya ağacdələni-Syrian woodpecker, Dendrocopos syriacus
 3. Kiçik ağacdələn-Lesser spotted woodpecker, Dendrocopos minor
 4. İri ağacdələn-Great spotted woodpecker, Dendrocopos major
 5. Ortaboy ağacdələn-Middle spotted woodpecker, Dendrocopos medius
 6. Ağbel ağacdələn-White-backed woodpecker, Dendrocopos leucotos
 7. Yaşıl ağacdələn-European green woodpecker, Picus viridis

8. Çalbaş ağacdələn – Grey-headed woodpecker, Picus canus

plate37.jpg
 1. Buruqboyun-Eurasian wryneck, Jynx torquilla

XXXIX) Psittaculidae-Tutuquşu:

 1. Yaxalıqlı tutuquşu-Rose-ringed parakeet ,Psittacula krameri

XL) Laniidae-Alaçöhrə:

plate42and61.jpg
 1. Kürənquyruq alaçöhrə – Isabelline shrike, Lanius isabellinus
 2. Adi alaçöhrə – Red-backed shrike, Lanius collurio
 3. Qırmızıbaş alaçöhrə – Woodchat shrike, Lanius senator
 4. Qaraalın alaçöhrə – Lesser grey shrike, Lanius minor
 5. Boz  alaçöhrə –Northeren shrike, Lanius excubitor

XLI) Oriolidae-Sarıköynək:

plate42and61.jpg
 1. Adi sarıköynək-Eurasian golden oriole, Oriolus oriolus

XLII) Corvidae-Qarğa,zağca,dolaşa,quzğun,sağsağan,zığ-zığ, cəvizqıran:

plate59.jpg
 1. Sarıdimdik (qarğa)-Yellow-billed chough, Pyrrhocorax graculus
 2. Qırmızıdimdik qarğa-Red-billed chough, Pyrrhocorax pyrrhocorax
 3. Sağsağan (Qəcələ)-Black-billed magpie, Pica pica
 4. Zığ-zığ-Eurasian jay, Garrulus glandarius
plate60.jpg
 1. Dolaşa-Eurasian jackdaw, Corvus monedula
 2. Zağca-Rook, Corvus frugilegus
 3. Boz qarğa-Hooded crow, Corvus cornix
 4. Quzğun-Common raven, Corvus corax
carcr_tcm9-18253.jpg
 1. Qara qarğa-Carrion crow, Corvus corone
 1. Cəvizqıran/Sidr quşu – Nutcracker,Nucifraga caryocatactes

XLIII) Sturnidae-Sığırçınlar:

plate58.jpg
 1. Adi sığırçın-Common starling, Sturnus vulgaris
 2. Ala (Çəhrayı) sığırçın (Murad quşu)-Rose-coloured starling, Pastor roseus

XLIV) Panuridae (Bığlı),Paridae (Əsl),Remizidae (Pəsnək),Aegithalidae (Uznquyruq)-Arıquşları:

plate52.jpg
 1. İri arıquşu-Great tit, Parus major
 2. Kəkilli arıquşu-Crested tit, Lophophanes cristatus
 3. Pəsnək arıquşu-Eurasian penduline tit, Remiz pendulinus
 4. Uzunquyruq arıquşu-Long-tailed tit, Aegithalos caudatus
 5. Adi/Abı arıquşu-Eurasian blue tit, Cyanistes caeruleus
 6. Aralıq dəniz arıquşu-Sombre tit, Poecile lugubris
 7. Qara arıquşu-Coal tit, Periparus ater
 8. Bığlı arıquşu-Bearded reedling, Panurus biarmicus
 9. Hirkan arıquşu-Caspian tit, Poecile hyrcana

XLV) Alaudidae-Torağaylar:

plate39.jpg
 1. İkixallı torağay-Bimaculated lark, Melanocorypha bimaculata (AzQk)
 2. Çöl torağayı-Calandra lark, Melanocorypha calandra
 3. Kiçik boz torağay-Lesser short-toed lark, Calandrella rufescens
 4. Boz torağay-Greater short-toed lark, Calandrella brachydactyla
 5. Meşə torağayı-Wood lark, Lullula arborea
 6. Kəkilli torağay-Crested lark, Galerida cristata
 7. Buynuzlu torağay-Horned lark, Eremophila alpestris
 8. Tarla torağayı-Eurasian skylark, Alauda arvensis
  IMG_0151.PNG

Kiçik tarla torağayı – Oriental skylark, Alauda gulgula (nadirən)

IMG_0149.PNG

Ağqanad torağay – White-winged lark, Melanocorypha leucoptera

IMG_0150.PNG

Qara torağay-Black lark, Melanocorypha yeltoniensis

XLVI) Motacillidae-Çaydaçapan (Quyruqsallıyan),ant:

plate40.jpg
 1. Sarı çaydaçapan (quyruqsallayan)-Yellow wagtail, Motacilla flava
 2. Sarıbaş çaydaçapan (quyruqsallayan)-Citrine wagtail, Motacilla citreola
 3. Ağ çaydaçapan (quyruqsallayan)-White wagtail, Motacilla alba
 4. Dağ çaydaçapanı (quyruqsallayanı)-Grey wagtail, Motacilla cinerea
plate41and61.jpg
 1. Tarla (Çöl) antı-Tawny pipit, Anthus campestris
 2. Meşə antı-Tree pipit, Anthus trivialis
 3. Çəmən antı-Meadow pipit, Anthus pratensis
 4. Dağ antı-Water pipit, Anthus spinoletta
 5. Qırmızıdöş ant-Red-throated pipit, Anthus cervinus

6. Riçard antı – Richard’s pipit, Anthus richardi

XLVII) Regulidae-Kralcıq:

plate43.jpg

Sarıbaş kralcıq-Common Goldcrest, Regulus regulus

XLVII) Troglodytidae-Bilibitdan (Birəbitdən) :

plate43.jpg

Bilibittan-Winter wren, Troglodytes troglodytes

XLVIII) Cinclidae-Su sərçəsi:

plate43.jpg

Su sərçəsi-White-throated dipper, Cinclus cinclus

XLIX) Bombycillidae-Ardıc quşu:

plate37.jpg

Ardıc quşu-Bohemian waxwing, Bombycilla garrulus

L) Prunellidae-Çərənçilər:

plate43.jpg
 1. Meşə çərənçisi-Dunnock, Prunella modularis
 2. Aladöş çərənçi-Radde’s accentor, Prunella ocularis
 3. Alp çərənçisi-Alpine accentor, Prunella collaris

LI) Turdidae-Qaratoyuqlar:

plate46.jpg
 1. Əlvan qaya qaratoyuğu-Rufous-tailed rock thrush, Monticola saxatilis
 2. Göy qaya qaratoyuğu-Blue rock thrush, Monticola solitarius
 3. Ağdöş qaratoyuq-Ring ouzel, Turdus torquatus
 4. Qara qaratoyuq-Eurasian blackbird, Turdus merula
plate47.jpg
 1. Qaradöş qaratoyuq-Dark-throated thrush, Turdus atrogularis
 2. Xallı qaratoyuq-Fieldfare, Turdus pilaris
 3. Ağqaş qaratoyuq-Redwing, Turdus iliacus
 4. Çil qaratoyuq-Mistle thrush, Turdus viscivorus
 5. Oxuyan qaratoyuq-Song thrush, Turdus philomelos

LII) Sylviidae-Silvi,qamışcıl,zəvzək,sisək quşu,yarpaqgüdən:

plate48and61.jpg
 1. Enliquyruq qamış quşu-Cetti’s warbler, Cettia cetti
 2. Adi sisək quşu-Grasshopper warbler, Locustella naevia
 3. Bülbülü sisək – Savi’s warbler, Locustella luscinioides
 4. Çay sisəyi – Eurasian River WarblerLocustella fluviatilis
 5. Çəltik/Hindistan qamışcılı – Paddyfield warbler, Acrocephalus agricola
 6. Nazikdimdik qamışcıl-Moustached warbler, Acrocephalus melanopogon
 7. Çəmən qamışcılı-Eurasian reed warbler, Acrocephalus scirpaceus
 8. Gizlin qamışcıl-Sedge warbler, Acrocephalus schoenobaenus
 9. Qaratoyuğabənzər qamışcıl-Great reed warbler, Acrocephalus arundinaceus
 10. Bataqlıq qamışcılı-Marsh warbler, Acrocephalus palustris

11. Bağ qamışcılı – Blyth’s reed warbler,Acrocephalus dumetorum

plate49and61.jpg
 1. İri zəvzək-Eastern olivaceous warbler, Hippolais pallida
 2. Səhra zəvzəyi-Upcher’s warbler, Hippolais languida
 3. Meşə zəvzəyi-Icterine warbler, Hippolais icterina
 4. Cır-cır yarpagüdən – Wood warbler, Phylloscopus sibilatrix
 5. Kölgəlik/Sin-sin yarpaqgüdəni –Eurasian (Common) chiffchaff, Phylloscopus collybita
 6. Bahar yarpaqgüdəni-Willow warbler, Phylloscopus trochilus
 7. Mərkəzi Asiya yarpaqgüdəni – Mountain chiffchaff, Phylloscopus sindianus
 8. Sarıqarın yarpaqgüdən-Greenish warbler, Phylloscopus trochiloides
 9. Bağ silvisi-Garden warbler, Sylvia borin
 10. Kiçik zəvzək-Booted warbler, Hippolais caligata
plate50.jpg
 1. Qarabaş silvi-Blackcap, Sylvia atricapilla
 2. Boz silvi-Greater whitethroat, Sylvia communis
 3. Çərənçi silvi-Lesser whitethroat, Sylvia curruca
 4. Qırğı silvi-Barred warbler, Sylvia nisoria
 5. Oxuyan silvi – Eastern Orphean warbler, Sylvia crassirostris
 6. Ağbığ silvi-Menetries’s warbler, Sylvia mystacea
 7. Səhra silvisi-Asian desert warbler, Sylvia nana

LVIII) Muscicapidae-Milçəkqapan,bülbül,odquyruq,çəkçəki,çaxraxçıl:

plate51.jpg
 1. Boz milçəkqapan-Spotted flycatcher, Muscicapa striata
 2. Ala milçəkqapan-European pied flycatcher, Ficedula hypoleuca
 3. Ağboğaz/Ağboyun milçəkqapan-Collared flycatcher, Ficedula albicollis
 4. Yaxalıqlı milçəkqapan – Semi-collared flycatcher, Ficedula semitorquata
 5. Xırda milçəkqapan-Red-breasted flycatcher, Ficedula parva
plate44.jpg
 1. Şəfəq bülbülü-European robin, Erithacus rubecula
 2. Cənub bülbülü-Common nightingale, Luscinia megarhynchos
 3. Adi bülbül-Thrush nightingale, Luscinia luscinia
 4. Serə bülbülü-Bluethroat, Luscinia svecica
 5. Ağboğaz bülbül-White-throated robin, Irania gutturalis (AzQk)
45.jpg

Tuğay bülbülü-Rufous-tailed scrub robin, Cercotrichas galactotes

plate44.jpg
 1. Adi odquyruq-Common redstart, Phoenicurus phoenicurus
 2. Qırmızıqarın odquyruq-White-winged redstart, Phoenicurus erythrogastrus
 3. Qaraca odquyruq-Black redstart, Phoenicurus ochruros

4. Qırmızıbel odquyruq – Eversmann’s redstart,Phoenicurus erythronotus

plate41and61.jpg
 1. Qarabaş çəkçəki-Common stonechat, Saxicola rubicola
 2. Çəmən çəkçəkisi-Whinchat, Saxicola rubetra
 3. Sibir çəkçəkisi-Siberian stonechat, Saxicola torquata  maura = Saxicola maurus
plate45and61.jpg

 1. Çaxraxçıl-Northern wheatear, Oenanthe oenanthe
 2. Oynaq çaxraxçıl-Isabelline wheatear, Oenanthe isabellina
 3. Qızılquyruq çaxraxçıl-Rufous (Red)-tailed wheatear, Oenanthe xanthoprymna (AzQk)
 4. Qaraboyun çaxraxçıl-Finsch’s wheatear, Oenanthe finschii
 5. Qaraqulaq çaxraxçıl-Black-eared wheatear, Oenanthe hispanica
 6. Səhra çaxraxçılı-Desert wheatear, Oenanthe deserti
 7. Keçəl çaxraxçıl-Pied wheatear, Oenanthe pleschanka

LIX) Sittidae-Cilovlular (Fitçilər, Sittalar):

plate53.jpg
 1. Adi sitta-Eurasian nuthatch, Sitta europaea
 2. Kiçik qayalıq sittası-Western-Rock nuthatch, Sitta neumayer
 3. Böyük qayalıq sittası-Eastern-Rock nuthatch, Sitta tephronota (AzQk)

LX) Certhiidae-Süzərlər:

plate53.jpg
shorttoedtreecreeper_tcm9-22733.jpg
 1. Adi süzər-Eurasian treecreeper, Certhia familiaris
 2. Qısabarmaq süzər-Short-toed treecreeper, Certhia brachydactyla

LXI) Tichodromidae-Tixodrom:

plate53.jpg
 1. Qırmızıqanad qayaquşu (tixodrom) – Wallcreeper, Tichodroma muraria

LXII) Emberizidae-Vələmirquşu:

plate54and61.jpg
 1. Adi vələmirquşu-Yellowhammer, Emberiza citrinella
 2. Tarla vələmirquşu-Corn bunting, Emberiza calandra
 3. Dağ vələmirquşu-Rock bunting, Emberiza cia
 4. Qayalıq vələmirquşu-Grey-necked bunting, Emberiza buchanani (AzQk)
 5. Bağ vələmirquşu-Ortolan bunting, Emberiza hortulana
 6. Qarabaş vələmirquşu-Black-headed bunting, Emberiza melanocephala
 7. Qamışlıq vələmirquşu-Reed bunting, Emberiza schoeniclus

8. Ağbaş vələmirquşu-Pine bunting, Emberiza leucocephalos

9. Kiçik vələmirquşu – Little bunting, Emberiza pusilla

10. Kənd/Pəsnək vələmirquşu – Rustic bunting, Emberiza rustica

LXIV) Fringillidae-Vürok,kətan quşu,meşə sərçəsi,mərcimək quşu,qar quşu,yaşılca (meşə kanareykası),çataldimdik,baltadimdik,payız bülbülü:

plate55.jpg
 1. Dağ vüroku-Red-fronted serin, Serinus pusillus
 2. Yalançı bülbül-Eurasian siskin, Carduelis spinus
 3. Payız bülbülü-European goldfinch, Carduelis carduelis
 4. Meşə sərçəsi/Adi hörücü – Chaffinch, Fringilla coelebs
 5. Qayalıq hörücüsü/Vürok-Brambling, Fringilla montifringilla
 6. Yaşılşca (Meşə kanareykası)-European greenfinch, Carduelis chloris

7. Nazikdimdik/Şimal kətanquşu – Common redpoll, Acanthis flammea

plate56.jpg
 1. Səhra hörücüsü – Trumpeter finch, Bucanetes githaginea (AzQk)
 2. Monqol hörücüsü-Mongolian finch, Rhodopechys mongolica (AzQk)
 3. Dağ kətanquşu-Twite, Carduelis flavirostris
 4. (Adi) kətanquşu-Eurasian linnet, Carduelis cannabina
 5. Adi mərcimək quşu-Common rosefinch, Carpodacus erythrinus
 6. Qırmızıqanad mərcimək quşu-Crimson-winged finch, Rhodopechys sanguinea (AzQk)

7. Səhra mərciməkquşu – Desert finch, Rhodospiza obsoleta

8. İri mərcimək quşu – Great rosefinch, Carpodacus rubicilla (nadirən)


plate57.jpg
 1. Adi qarquşu-Eurasian bullfinch, Pyrrhula pyrrhula
 2. Küknar çataldimdiyi-Red crossbill, Loxia curvirostra
 3. Baltadimdik-Hawfinch, Coccothraustes coccothraustes

LXV) Passeridae-Sərçələr və alp vüroku (vürok adlandırılsada sərçələrə daha yaxındır):

plate58.jpg
 1. Çöl sərçəsi-Eurasian tree sparrow, Passer montanus
 2. Dam sərçəsi-House sparrow, Passer domesticus
 3. Qaradöş sərçə-Spanish sparrow, Passer hispaniolensis
 4. Qısabarmaq sərçə-Pale rock-finch, Carpospiza brachydactyla
 5. Qaya sərçəsi-Rock sparrow (petronia), Petronia petronia
plate57.jpg

Alp vüroku-White-winged snowfinch, Montifringilla nivalis

Prepared by Zülfü FERECLİ

Plate (Field guide) (c) Acopian Center for the Environmet (https://www.acopiancenter.am)

and

Collins Bird Guide app (http://collinsbirdguideapp.com)

Advertisements

Azərbaycanın quşları” üzərinə 4 şərh

 1. Çəkdiyiniz əməyə görə sizə təşəkkür edirəm. Bu səhifədən vikipediyada istinad göstərməklə istifadə baxımından önəmli olacağını düşünürəm. İnşallah ki, 2019-cu ildə mövzulu aylardan birinin fauna ayı olması ilə əlaqədar bu mənbələr bizə gərəkli olcaqdır. Elıə sizində bu sadə biliklərinizi nəzərə alsaq bu yarıçmaya da qatıla bilərsıniz.

  Bəyən

  1. Vaxtilə vikipediyada bir neçə heyvan haqqında məqalə yazmış, bəzilərinə də düzəliş və əlavələr etmişəm. Əlbəttə bu (və blogdakı) yazılardan istinad verərək istifadə edə bilərsiniz. Yarışma mövzusuna gəldikdə isə niyə də yox? Bəlkə bəzi məqalələr əlavə etdim

   Bəyən

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google foto

Google hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma