Azərbaycanın quşları

Qeyd: (AzQk) ~ Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil olan növlər

I) Anatidae-Qu quşları,qazlar və ördəklər:plate16and61.jpg

 1. Qırmızıdöş qaz-Red-breasted goose, Branta ruficollis (AzQk)
 2. Ağqaş qaz-Lesser white-fronted goose, Anser erythropus (AzQk)
 3. Ağqalın qaz-Greater white-fronted goose, Anser albifrons
 4. Boz qaz-Greylag goose, Anser anser
 5. Ağ qaz-Snow goose, Chen caerulescens (nadirən)
 6. Harayçı qu-Whooper swan, Cygnus cygnus
 7. Kiçik qu-Tundra swan, Cygnus columbianus (AzQk)
 8. Fısıldayan qu-Mute swan, Cygnus olor (AzQk)

plate17.jpg

 1. Fitçi cürə-Common teal, Anas crecca
 2. Cırıldayan cürə-Garganey, Anas querquedula
 3. Marek-Eurasian wigeon, Anas penelope
 4. Enliburun ördək-Northern shoveler, Anas clypeata
 5. Boz ördək-Gadwall, Anas strepera
 6. BizquyruqNorthern pintail, Anas acuta
 7. Yaşılbaş ördək-Mallard, Anas platyrhynchosplate18.jpg
 8. Ağgöz qara ördək-Ferruginous pochard, Aythya nyroca (AzQk)
 9. Kəkilli qara ördək-Tufted duck, Aythya fuligula
 10. Güləyən ördək-Common goldeneye, Bucephala clangula
 11. Dəniz qara ördəyi-Greater scaup, Aythya marila
 12. Qırmızıbaş dalğıc-Common pochard, Aythya ferina
 13. Qırmızıburun dalğıc-Red-crested pochard, Netta rufina
 14. Qılquyruq ördək-White-winged scoter, Melanitta fusca (AzQk)
 15. Şimal qazı (ördəyi)-Long-tailed duck, Clangula hyemalis (nadirən)
 16. Sinqə-Black scoter, Melanitta nigra (nadirən)

plate19.jpg

 1. Nazik pazdimdik-Smew, Mergellus albellus
 2. Mərmər cürə-Marbled teal (duck), Marmaronetta angustirostris (AzQk)
 3. Göydimdik-White-headed duck, Oxyura leucocephala (AzQk)
 4. Uzunburun pazdimdik-Red-breasted merganser, Mergus serrator
 5. Böyük pazdimdik-Common merganser, Mergus merganser
 6. Ala ördək-Common shelduck, Tadorna tadorna
 7. Anqut-Ruddy shelduck, Tadorna ferruginea

II) Phasianidae-Bildirçin,kəklik,turac,ular,qırqovul:

plate21.jpg

 1. Boz kəklik (çiltoyuq)-Grey partridge, Perdix perdix (AzQk)
 2. Bildirçin-Common quail, Coturnix coturnix
 3. Turac-Black francolin, Francolinus francolinus (AzQk)
 4. Qırqovul-Pheasant, Phasianus colchicus
 •  Qafqaz qırqovulu yarımnövü-Caucasian Pheasant, Phasianus colchicus colchicus ssp. (AzQk)

plate20.jpg

 1. Qafqaz tetrası-Caucasian grouse, Lyrurus mlokosiewiczi (AzQk)
 2. (Xınalı) kəklik-Chukar, Alectoris chukar
 3. Qafqaz uları-Caucasian snowcock, Tetraogallus caucasicus (AzQk)
 4. Xəzər uları-Caspian snowcock, Tetraogallus caspius (AzQk)IMG_0055
 5. Səhra balakəkliyi-See-see partridge, Ammoperdix griseogularis (AzQk)

III) Gaviidae-Qaqarlar:

qaqarlar.jpg

 1. Qırmızıdöş qaqar-Red-throated loon (diver), Gavia stellata
 2. Qaradöş qaqar-Arctic loon (diver), Gavia arctica

IV) Podicipedidae-İyrəncələr:

iyrəncələr.jpg

 1. Kiçik iyrəncə-Little grebe, Tachybaptus ruficollis
 2. Qaraboyun iyrəncə-Black-necked grebe, Podiceps nigricollis
 3. Qırmızıboyun iyrəncə-Horned grebe, Podiceps auritus
 4. Bozyanaq iyrəncə-Red-necked grebe, Podiceps grisegena
 5. Böyük iyrəncə-Great crested grebe, Podiceps cristatus

V) Phoenicopteridae-Qızılqaz (Flaminqo):

Flaminqo.jpg

 1. Qızılqaz-Greater flamingo, Phoenicopterus roseus (AzQk)

VI) Ciconiidae-Leyləklər:

aa.jpg

 1. Qara leylək-Black stork, Ciconia nigra (AzQk)
 2. Ağ leylək-White stork, Ciconia ciconia

VII) Phalacrocoracidae-Qarabatdaqlar:

qarabatdaq.jpg

 1. Kiçik qarabatdaq-Pygmy cormorant, Phalacrocorax pygmaeus
 2. İri qarabatdaq-Great cormorant, Phalacrocorax carbo

VIII) Pelecanidae-Qutanlar:

qutanlar.jpg

 1. Çəhrayı qutan-Great white pelican, Pelecanus onocrotalus (AzQk)
 2. Qıvrımlələk qutan-Dalmatian pelican, Pelecanus crispus (AzQk)

IX) Ardeidae-Vağlar:

Plate04.jpg

 1. Sarı vağ-Squacco heron, Ardeola ralloides
 2. Kiçik dan quşu-Little bittern,Ixobrychus minutus
 3. Misir vağı-Cattle egret, Bubulcus ibis
 4. Kiçik ağ vağ-Little egret, Egretta garzetta
 5. İri dan quşu-Great bittern, Botaurus stellaris
 6. Qarıldaq-Black-crowned night heron, Nycticorax nycticorax

vağ.jpg

 1. Boz vağ-Grey heron, Ardea cinerea
 2. Kürən vağ-Purple heron, Ardea purpurea (AzQk)
 3. İri ağ vağ-Great egret, Ardea alba=Casmerodius albus

X) Threskiornithidae-Qaranaz (İbis),ərsindimdik:

ibis.jpg

 1. Müqəddəs ibis-Sacred ibis, Threskiornis aethiopicus
 2. Qaranaz-Glossy ibis, Plegadis falcinellus
 3. Ərsindimdik-Eurasian spoonbill, Platalea leucorodia (AzQk)

XI) Pandionidae-Qaraquş:

qaraquş.jpg

 1. Çay qaraquşu-Osprey, Pandion haliaetus (AzQk)

XII) Accipitridae-Kərkəs,qartal,sar,arıyeyən,çalağan,belibağlı (ley),qırğı:

plate09.jpg

 1. Leşyeyən qartal (kərkəs)-Egyptian vulture, Neophron percnopterus (AzQk)
 2. Toğlugötürən (Saqqalı kərkəs)-Lammergeier, Gypaetus barbatus (AzQk)
 3. Qara kərkəs-Cinereous vulture, Aegypius monachus (AzQk)
 4. Ağbaş kərkəs-Eurasian griffon, Gyps fulvus (AzQk)

Plate07.jpg

 1. Böyük qartalça-Greater spotted eagle, Aquila clanga (AzQk)
 2. Kiçik qartalça-Lesser spotted eagle, Aquila pomarina
 3. Məzar (İmperator) qartalı-Imperial eagle, Aquila heliaca (AzQk)
 4. Berqut-Golden eagle, Aquila chrysaetos (AzQk)
 5. Ağquyruq dəniz qartalı-White-tailed eagle, Haliaeetus albicilla (AzQk)
 6. Uzunquyruq dəniz qartalı-Pallas’s fish eagle, Haliaeetus leucoryphus (nadirən)

qartal.jpg

 1. Cırtdan qartal-Booted eagle, Hieraaetus = Aquila pennatus (AzQk)
 2. İlanyeyən dəmircaynaq-Short-toed snake eagle, Circaetus gallicus (AzQk)
 3. Çöl qartalı-Steppe eagle, Aquila nipalensis (AzQk)
 4. Uzunquyruq qartal-Bonelli’s eagle, Aquila fasciatus

Plate06.jpg

 1. Adi sar-Common (Eurasian) buzzard, Buteo buteo
 2. Çöl sarı-Long-legged buzzard, Buteo rufinus (AzQk)
 3. Tüklüayaq sar-Rough-legged buzzard, Buteo lagopus
 4. Arıyeyən-European honey buzzard, Pernis apivorus (AzQk)
 5. Qırmızı çalağan-Red kite, Milvus milvus (AzQk)
 6. Qara çalağan-Black kite, Milvus migrans (AzQk)

plate10.jpg

 1. Çöl belibağlısı (leyi)-Pallid harrier, Circus macrourus (AzQk)
 2. Çəmən belibağlısı (leyi)-Montagu’s harrier, Circus pygargus
 3. Tarla belibağlısı (leyi) – Hen harrier, Circus cyaneus
 4. Qamışlıq belibağlısı (leyi)-Western marsh harrier, Circus aeruginosus

qırğə.jpg

 1. Türkistan tüviyi-Shikra, Accipiter badius (AzQk)
 2. Tüvik (Səs yamsılayan qırğı)-Levant sparrowhawk, Accipiter brevipes (AzQk)
 3. Bildirçinçalan-Eurasian sparrowhawk, Accipiter nisus
 4. Tetraçalan-Northern goshawk, Accipiter gentilis (AzQk)

XIII) Falconidae-Qızılquş,muymul:

plate12.jpg

 1. Gərkincək (Kərkincək) qızılquş-Red-footed falcon, Falco vespertinus (AzQk)
 2. Ördəktutan qızılquş-Merlin, Falco columbarius (AzQk)
 3. Adi qaragöz qızılquş-Eurasian hobby, Falco subbuteo (AzQk)
 4. Şahin (Laçın)-Peregrine falcon, Falco peregrinus (AzQk)
 5. Bığlı (Aralıq dəniz) qızılquş (u)-Lanner falcon, Falco biarmicus (AzQk)
 6. Ütəlgi-Saker falcon, Falco cherrug (AzQk)

muymul.jpg

 1. Çöl muymulu-Lesser kestrel, Falco naumanni (AzQk)
 2. Adi muymul-Eurasian kestrel, Falco tinnunculus

XIV) Otididae-Dovdaqlar (doydaqlar):

dovqaq.jpg

 1. Gözəl baladoydaq-Houbara bustard, Chlamydotis undulata (AzQk)
 2. Bəzgək-Little bustard, Tetrax tetrax (AzQk)
 3. Adi doydaq-Great bustard, Otis tarda (AzQk)

XV)  Rallidae-Su fərəsi,porzan,civdimdik,qamışlıq toyuğu,soltan toyuğu,qaşqaldaq:

plate22.jpg

 1. Cırtdan təqibçi (porzan)-Baillon’s crake, Porzana pusilla
 2. Xırda təqibçi (porzan)-Little crake, Porzana parva
 3. Civdimdik-Corn crake, Crex crex (AzQk)
 4. Adi təqibçi (porzan)-Spotted crake, Porzana porzana
 5. Su fərəsi-Water rail, Rallus aquaticus
 6. Qamışlıq toyuğu-Common moorhen, Gallinula chloropus
 7. Qaşqaldaq-Eurasian coot, Fulica atra
 8. Sultan toyuğu (Soltanquş)-Purple (Grey-headed) swamphen, Porphyrio porphyrio (AzQk)

XVI) Gruidae-Durnalar:

Plate03.jpg

 1. Boz durna-Common crane, Grus grus (AzQk)
 2. Qəşəng durna-Demoiselle crane, Anthropoides virgo (AzQk)IMG_0056
 3. Ağ durna-Siberian crane, Grus leucogeranus (AzQk)

XVII) Burhinidae-Pərttəgöz:

pərttə.jpg

 1. Adi pərttəgöz-Stone curlew (Eurasian thick-knee), Burhinus oedicnemus

XVIII) Recurvirostridae-Bizdimdik, Caydaq (Ağacayaq) cüllüt:

ağacayaq.jpg

 1. Caydaq cüllüt-Black-winged stilt, Himantopus himantopus
 2. Bizdimdik-Pied avocet, Recurvirostra avosetta (AzQk)

XIX) Haematopodidae-Sağsağanı cüllüt:

sa.jpg

 1. Sağsağanı cüllüt-Eurasian oystercatcher, Haematopus ostralegus

XX) Charadriidae-Bozca,çovdarçı,çibiş,çökükburun,düymədimdik:

Plate25.jpg

 1. Düymədimdik-Eurasian dotterelEudromias morinellus
 2. Qızılı qonurqanad çovdarçı-European golden plover, Pluvialis apricaria
 3. Boz qonurqanad (çovdarçı)-Grey (Black-bellied) plover, Pluvialis squatarola
 4. Ağquyruq çökükburun-White-tailed lapwing, Vanellus leucurus (AzQk)
 5. Çığırğan cüllüt-Sociable lapwing, Vanellus gregarius = Chettusia gregaria (AzQk)
 6. Çibiş (Bibikinə)-Northern lapwing, Vanellus vanellus
 7. ???-  Spur-winged lapwing,Vanellus spinosus
 8. Bəzəkli çibiş-Red-wattled lapwing, Vanellus indicus (nadirən)

plover.jpg

 1. Kiçik bozca-Little ringed plover, Charadrius dubius
 2. Dəniz bozcası-Kentish (Snowy) plover, Charadrius alexandrinus
 3. Yaxalı bozca (cüllüt)-Common ringed plover, Charadrius hiaticula
 4. Xəzər bozcası-Caspian plover, Charadrius asiaticus
 5. Yoğundimdik bozca-Greater sandplover, Charadrius leschenaultii (AzQk)

XXI) Scolopacidae-Cüllüt,trinqa,bekas,kronşnep:

plate27.jpg

 1. Döyüşkən cüllüt (Truxtan)-Ruff, Philomachus pugnax
 2. Kiçik ox cüllüt-Bar-tailed godwit, Limosa lapponica
 3. Böyük ox cüllüt-Black-tailed godwit, Limosa limosa
 4. Böyük əyridimdik (kronşep)-Eurasian curlew, Numenius arquata
 5. Ortaboy əyridimdik (kronşep)-Whimbrel, Numenius phaeopus
 6. Kiçik əyridimdik (kronşep) –Slender-billed curlew, Numenius tenuirostris (nadirən) (AzQk)

Plate28.jpg

 1. Sahildəyişən cüllüt-Common sandpiper, Actitis hypoleucos
 2. Boz səsyamsılıyan-Terek sandpiper, Xenus cinereus
 3. Boz trinqa-Wood sandpiper, Tringa glareola
 4. Qara trinqa-Green sandpiper, Tringa ochropus
 5. Çay cüllütü-Marsh sandpiper, Tringa stagnatilis
 6. Otluq cüllütü-Common redshank, Tringa totanus
 7. Bülbülü ilbizcüllüt-Spotted redshank, Tringa erythropus
 8. İri trinqa-Common greenshank, Tringa nebularia

plate29.jpg

 1. Kiçik tükcüllüt-Jack snipe, Lymnocryptes minimus
 2. Adi tənbəlcüllüt-Common snipe, Gallinago gallinago
 3. Ortaboy tənbəlcüllüt-Great snipe, Gallinago media
 4. Meşə cüllütü (çilingdimdiyi) – Eurasian woodcock, Scolopax rusticola

plate30and61.jpg

 1. Qırmızıdöş qumluq cüllütü-Curlew sandpiper, Calidris ferruginea
 2. Qaradöç qumluq cüllütü-Dunlin, Calidris alpina
 3. Mil cüllütü-Broad-billed sandpiper, Limicola falcinellus
 4. Ağquyruq qumluq cüllütü-Temminck’s stint, Calidris temminckii
 5. Sərçəvari qumluq cüllütü-Little stint, Calidris minuta
 6. Qumluq cüllütü-Sanderling, Calidris alba
 7. İslandiya qumluq cüllütü-Red knot, Calidris canutus

cüllüt.jpg

 1. Daşçevirən cüllüt-Ruddy turnstone, Arenaria interpres
 2. Dəyirmidimdik üzər-Red-necked phalarope, Phalaropus lobatus

XXII) Glareolidae-Haçaquyruq cüllüt:

haça.jpg

 1. Adi haçaquyruq cülüt-Collared pratincole, Glareola pratincola
 2. Çöl haçaquyruq cüllütü-Black-winged pratincole, Glareola nordmanni (AzQk)

XXIII) Stercorariidae-Dənizçi quşu:

Kleine Jagerm

 

 1. Qızılquyruq dənizçi – Arctic skua/Parasitic jaegerStercorarius parasiticus

XXIV) Laridae-Qağayılar:

plate31.jpg

 1. Kiçik qağayı-Little gull, Larus=Hydrocoloeus minutus
 2. Beliqara qağayı-Lesser black-backed gull, Larus fuscus
 3. Qarabaş qağayıMediterranean gull, Larus melanocephalus (AzQk)
 4. Güləyən qağayı-Great black-headed (Pallas’s) gull, Larus ichthyaetus

plate32.jpg

 1. Göl qağayısı-Black-headed gull, Chroicocephalus ridibundus
 2. Boz qağayı-Mew gull, Larus canus
 3. Dəniz göyərçəsi (Göyərçə qağayı)-Slender-billed gull, Chroicocephalus genei
 4. Sarıayaq qağayı-Yellow-legged gull, Larus michahellis
 5. Gümüşü qağayı-Caspian gull, Larus cachinnans
 6. Ermənistan qağayısı-Armenian gull, Larus armenicus

XXV) Sternidae-Sternalar (Susüpürənlər):

plate33.jpg

 1. Ağyanaq sterna-Whiskered tern, Chlidonias hybridus
 2. Ağqanad sterna-White-winged tern, Chlidonias leucopterus
 3. Qara sterna-Black tern, Chlidonias niger
 4. Xəzər sternası-Caspian tern, Hydroprogne caspia
 5. Qağayıburun sterna-Gull-billed tern, Gelochlidon nilotica
 6. Çay sternası-Common tern, Sterna hirundo
 7. Kiçik sterna-Little tern, Sterna albifrons
 8. Alaburun sterna-Sandwich tern, Sterna sandvicensis

XXVI) Pteroclidae-Bağrıqaralar:

plate23.jpg

 1. Qaraqarın bağrıqara (Qarasinə)-Black-bellied sandgrouse, Pterocles orientalis (AzQk)
 2. Ağqarın bağrıqara-Pin-tailed sandgrouse, Pterocles alchata (nadirən) 

XXVII) Columbidae-Göyərçin,qumru (qurqur):

plate34.jpg

 1. Çöl göyərçini-Rock dove, Columba livia
 2. Xırda meşə göyərçini-Stock dove, Columba oenas
 3. İri meşə göyərçini-Common wood pigeon, Columba palumbus
 4. Adi qurqur (ügeyik)-European turtle dove, Streptopelia turtur
 5. Yaxalıqlı qurqur (qumru)-Eurasian collared dove, Streptopelia decaocto
 6. Xırda qurqur (qumru)-Laughing dove, Streptopelia senegalensis

XXVIII) Cuculidae-Ququ quşu:

plate34 (1).jpg

 1. Adi ququ quşu-Common cuckoo, Cuculus canorus

XXIX) Tytonidae-Alabayquş (Sipuxa):

 1. Adi alabayquş (sipuxa)-Barn owl, Tyto alba

XXX) Strigidae-Bayquş,yapalq,xarabaçıl:

plate35.jpg

 1. Meşə bayquşu-European scops owl, Otus scops
 2. Dam bayquşu (xarabaçıl)-Little owl, Athene noctua
 3. Tüklüayaq xarabaçıl-Boreal owl, Aegolius funereus
 4. Qulaqlı bayquş-Long-eared owl, Asio otus
 5. Bataqlıq bayquşu-Short-eared owl, Asio flammeus
 6. Boz yapalaqca-Tawny owl, Strix aluco
 7. İri yapalaq-Eurasian eagle-owl, Bubo bubo

XXXI) Caprimulgidae-Keçisağan :

plate42and61.jpg

 1. Adi keçisağan-Eurasian nightjar, Caprimulgus europaeus

XXXII) Apodidae-Uzunqanadlar:

plate36and61.jpg

 1. Ağqarın uzunqanad-Alpine swift, Tachymarptis melba
 2. Qara uzunqanad-Common swift, Apus apus
 3. Kiçik uzunqanad-Little swift, Apus affinis

XXXIII) Hirundinidae-Qaranquşlar:

plate36and61.jpg

 1. Sahil qaranquşu-Sand martin, Riparia riparia
 2. Dağ (Qaya) qaranquşu-Eurasian crag martin, Ptyonoprogne rupestris
 3. Kənd qaranquşu-Barn swallow, Hirundo rustica
 4. Şəhər qaranquşu-Northeren (Common) house martin, Delichon urbicum

XXXIV) Upupidae-Şanapipik (hophop):

plate37.jpg

 1. Şanapipik (Hophop)-Hoopoe, Upupa epops

XXXV) Alcedinidae-Balıqcıl (Suquzğunu,Zərricə):

plate37.jpgСнимок.PNG

 1. Adi balıqcıl (zərricə)-Common kingfisher, Alcedo atthis
 2. Qırmızıdimdik balıqcıl-White-throated kingfisher, Halcyon smyrnensis

XXXVI) Meropidae-Qızlarquşu (Arıqapan):

plate37.jpg

 1. Qızılı qızlarquşu (arıqapan)-European bee-eater, Merops apiaster
 2. Yaşıl qızlarquşu (arıqapan)-Blue-cheeked bee-eater, Merops persicus

XXXVII) Coraciidae-Göycəqarğa (Rakşi):

plate37 (2).jpg

 1. Göycəqarğa (Rakşi)-European roller, Coracias garrulus

XXXVIII) Picidae-Ağacdələn,buruqboyun:

plate38.jpg

 1. Qara ağacdələn-Black woodpecker, Dryocopus martius
 2. Suriya ağacdələni-Syrian woodpecker, Dendrocopos syriacus
 3. Kiçik ağacdələn-Lesser spotted woodpecker, Dendrocopos minor
 4. İri ağacdələn-Great spotted woodpecker, Dendrocopos major
 5. Ortaboy ağacdələn-Middle spotted woodpecker, Dendrocopos medius
 6. Ağbel ağacdələn-White-backed woodpecker, Dendrocopos leucotos
 7. Yaşıl ağacdələn-European green woodpecker, Picus viridis

plate37.jpg

 1. Buruqboyun-Eurasian wryneck, Jynx torquilla

XXXIX) Psittaculidae-Tutuquşu:

 1. Kramer (Yaxalıqlı) tutuquşu-Rose-ringed parakeet ,Psittacula krameri

XL) Laniidae-Alaçöhrə (Alacəhrə):

plate42and61.jpg

 1. Kürənquyruq alaçöhrə (alacəhrə)-Isabelline shrike, Lanius isabellinus (?)
 2. Adi alaçöhrə (alacəhrə)-Red-backed shrike, Lanius collurio
 3. Qırmızıbaş alaçöhrə (alacəhrə)-Woodchat shrike, Lanius senator
 4. Qaraalın alaçöhrə (alacəhrə)-Lesser grey shrike, Lanius minor
 5. Boz  alaçöhrə (alacəhrə)-Northeren shrike, Lanius excubitor

XLI) Oriolidae-Sarıköynək:

plate42and61.jpg

 1. Adi sarıköynək-Eurasian golden oriole, Oriolus oriolus

XLII) Corvidae-Qarğa,zağca,dolaşa,quzğun,sağsağan,zığ-zığ:

plate59.jpg

 1. Sarıdimdik (qarğa)-Yellow-billed chough, Pyrrhocorax graculus
 2. Qırmızıdimdik qarğa-Red-billed chough, Pyrrhocorax pyrrhocorax
 3. Sağsağan (Qəcələ)-Black-billed magpie, Pica pica
 4. Zığ-zığ-Eurasian jay, Garrulus glandarius

plate60.jpg

 1. Dolaşa-Eurasian jackdaw, Corvus monedula
 2. Zağca-Rook, Corvus frugilegus
 3. Boz qarğa-Hooded crow, Corvus cornix
 4. Quzğun-Common raven, Corvus corax

carcr_tcm9-18253.jpg

 1. Qara qarğa-Carrion crow, Corvus corone

XLIII) Sturnidae-Sığırçınlar:

plate58.jpg

 1. Adi sığırçın-Common starling, Sturnus vulgaris
 2. Ala (Çəhrayı) sığırçın (Murad quşu)-Rose-coloured starling, Pastor roseus

XLIV) Panuridae (Bığlı),Paridae (Əsl),Remizidae (Pəsnək),Aegithalidae (Uznquyruq)-Arıquşları:

plate52.jpg

 1. İri arıquşu-Great tit, Parus major
 2. Kəkilli arıquşu-Crested tit, Lophophanes cristatus
 3. Pəsnək arıquşu-Eurasian penduline tit, Remiz pendulinus
 4. Uzunquyruq arıquşu-Long-tailed tit, Aegithalos caudatus
 5. Adi arıquşu-Eurasian blue tit, Cyanistes caeruleus
 6. Aralıq dəniz arıquşu-Sombre tit, Poecile lugubris
 7. Qara arıquşu-Coal tit, Periparus ater
 8. Bığlı arıquşu-Bearded reedling, Panurus biarmicus
 9. Hirkan arıquşu-Caspian tit, Poecile hyrcana

XLV) Alaudidae-Torağaylar:

plate39.jpg

 1. İkixallı torağay-Bimaculated lark, Melanocorypha bimaculata (AzQk)
 2. Çöl torağayı-Calandra lark, Melanocorypha calandra
 3. Kiçik boz torağay-Lesser short-toed lark, Calandrella rufescens
 4. Boz torağay-Greater short-toed lark, Calandrella brachydactyla
 5. Meşə torağayı-Wood lark, Lullula arborea
 6. Kəkilli torağay-Crested lark, Galerida cristata
 7. Buynuzlu torağay-Horned lark, Eremophila alpestris
 8. Tarla torağayı-Eurasian skylark, Alauda arvensisIMG_0151.PNG

Kiçik tarla torağayı – Oriental skylark, Alauda gulgula (nadirən)

IMG_0149.PNG

Ağqanad torağay – White-winged lark, Melanocorypha leucoptera

IMG_0150.PNG

Qara torağay-Black lark, Melanocorypha yeltoniensis

XLVI) Motacillidae-Çaydaçapan (Quyruqsallıyan),ant:

plate40.jpg

 1. Sarı çaydaçapan (quyruqsallayan)-Yellow wagtail, Motacilla flava
 2. Sarıbaş çaydaçapan (quyruqsallayan)-Citrine wagtail, Motacilla citreola
 3. Ağ çaydaçapan (quyruqsallayan)-White wagtail, Motacilla alba
 4. Dağ çaydaçapanı (quyruqsallayanı)-Grey wagtail, Motacilla cinerea

plate41and61.jpg

 1. Tarla (Çöl) antı-Tawny pipit, Anthus campestris
 2. Meşə antı-Tree pipit, Anthus trivialis
 3. Çəmən antı-Meadow pipit, Anthus pratensis
 4. Dağ antı-Water pipit, Anthus spinoletta
 5. Qırmızıdöş ant-Red-throated pipit, Anthus cervinus

XLVII) Regulidae-Kralcıq:

plate43.jpg

Sarıbaş kralcıq-Common Goldcrest, Regulus regulus

XLVII) Troglodytidae-Bilibitdan (Birəbitdən) :

plate43.jpg

Bilibittan-Winter wren, Troglodytes troglodytes

XLVIII) Cinclidae-Su sərçəsi:

plate43.jpg

Su sərçəsi-White-throated dipper, Cinclus cinclus

XLIX) Bombycillidae-Ardıc quşu:

plate37.jpg

Ardıc quşu-Bohemian waxwing, Bombycilla garrulus

L) Prunellidae-Çərənçilər:

plate43.jpg

 1. Meşə çərənçisi-Dunnock, Prunella modularis
 2. Aladöş çərənçi-Radde’s accentor, Prunella ocularis
 3. Alp çərənçisi-Alpine accentor, Prunella collaris

LI) Turdidae-Qaratoyuqlar:

plate46.jpg

 1. Qaya qaratoyuğu-Rufous-tailed rock thrush, Monticola saxatilis
 2. Göy qaya qaratoyuğu-Blue rock thrush, Monticola solitarius
 3. Ağdöş qaratoyuq-Ring ouzel, Turdus torquatus
 4. Qara qaratoyuq-Eurasian blackbird, Turdus merula

plate47.jpg

 1. Qaradöş qaratoyuq-Dark-throated thrush, Turdus atrogularis
 2. Xallı qaratoyuq-Fieldfare, Turdus pilaris
 3. Ağqaş qaratoyuq-Redwing, Turdus iliacus
 4. Çil qaratoyuq-Mistle thrush, Turdus viscivorus
 5. Oxuyan qaratoyuq-Song thrush, Turdus philomelos

LII) Sylviidae-Silvi,qamışcıl,zəvzək,sisək quşu,yarpaqgüdən:

plate48and61.jpg

 1. Enliquyruq qamış quşu-Cetti’s warbler, Cettia cetti
 2. Adi sisək quşu-Grasshopper warbler, Locustella naevia
 3. Bülbülü sisək – Savi’s warbler, Locustella luscinioides
 4. Çay sisəyi – Eurasian River WarblerLocustella fluviatilis
 5. Hindistan qamışcılı – Paddyfield warbler, Acrocephalus agricola
 6. Nazikdimdik qamışcıl-Moustached warbler, Acrocephalus melanopogon
 7. Çəmən qamışcılı-Eurasian reed warbler, Acrocephalus scirpaceus
 8. Qızılın qamışcıl-Sedge warbler, Acrocephalus schoenobaenus
 9. Qaratoyuğabənzər qamışcıl-Great reed warbler, Acrocephalus arundinaceus
 10. Bataqlıq qamışcılı-Marsh warbler, Acrocephalus palustris

plate49and61.jpg

 1. İri zəvzək-Eastern olivaceous warbler, Hippolais pallida
 2. Səhra zəvzəyi-Upcher’s warbler, Hippolais languida
 3. Meşə zəvzəyi-Icterine warbler, Hippolais icterina
 4. Cır-cır yarpagüdən – Wood warbler, Phylloscopus sibilatrix
 5. Kölgəlik yarpaqgüdəni-Eurasian (Common) chiffchaff, Phylloscopus collybita
 6. Bahar yarpaqgüdəni-Willow warbler, Phylloscopus trochilus
 7. Mərkəzi Asiya yarpaqgüdəni – Mountain chiffchaff, Phylloscopus sindianus
 8. Sarıqarın yarpaqgüdən-Greenish warbler, Phylloscopus trochiloides
 9. Bağ silvisi-Garden warbler, Sylvia borin
 10. Kiçik zəvzək-Booted warbler, Hippolais caligata

plate50.jpg

 1. Qarabaş silvi-Blackcap, Sylvia atricapilla
 2. Boz silvi-Greater whitethroat, Sylvia communis
 3. Çərənçi silvi-Lesser whitethroat, Sylvia curruca
 4. Qırğı silvi-Barred warbler, Sylvia nisoria
 5. Oxuyan silvi/pöhrəcil – Orphean warbler, Sylvia hortensis
 6. Şərq oxuyan pöhrəcili – Eastern Orphean warbler, Sylvia crassirostris
 7. Ağbığ silvi-Menetries’s warbler, Sylvia mystacea
 8. Səhra silvisi-Asian desert warbler, Sylvia nana

LVIII) Muscicapidae-Milçəkqapan,bülbül,odquyruq,çəkçəki,çaxraxçıl:

plate51.jpg

 1. Boz milçəkqapan-Spotted flycatcher, Muscicapa striata
 2. Ala milçəkqapan-European pied flycatcher, Ficedula hypoleuca
 3. Ağboğaz milçəkqapan-Collared flycatcher, Ficedula albicollis
 4. ???-Semi-collared flycatcher, Ficedula semitorquata
 5. Xırda milçəkqapan-Red-breasted flycatcher, Ficedula parva

plate44.jpg

 1. Şəfəq bülbülü-European robin, Erithacus rubecula
 2. Cənub bülbülü-Common nightingale, Luscinia megarhynchos
 3. Adi bülbül-Thrush nightingale, Luscinia luscinia
 4. Serə bülbülü-Bluethroat, Luscinia svecica
 5. Ağboğaz bülbül-White-throated robin, Irania gutturalis (AzQk)

45.jpg

Tuğay bülbülü-Rufous-tailed scrub robin, Cercotrichas galactotes

plate44.jpg

 1. Adi odquyruq-Common redstart, Phoenicurus phoenicurus
 2. Qırmızıqarın odquyruq-White-winged redstart, Phoenicurus erythrogastrus
 3. Qaraca odquyruq-Black redstart, Phoenicurus ochruros

plate41and61.jpg

 1. Qarabaş çəkçəki-Common stonechat, Saxicola rubicola
 2. Çəmən çəkçəkisi-Whinchat, Saxicola rubetra
 3. Sibir çəkçəkisi-Siberian stonechat, Saxicola torquata  maura = Saxicola maurus

plate45and61.jpg

 1. Çaxraxçıl-Northern wheatear, Oenanthe oenanthe
 2. Oynaq çaxraxçıl-Isabelline wheatear, Oenanthe isabellina
 3. Qızılquyruq çaxraxçıl-Rufous (Red)-tailed wheatear, Oenanthe xanthoprymna (AzQk)
 4. Qaraboyun çaxraxçıl-Finsch’s wheatear, Oenanthe finschii
 5. Qaraqulaq çaxraxçıl-Black-eared wheatear, Oenanthe hispanica
 6. Səhra çaxraxçılı-Desert wheatear, Oenanthe deserti
 7. Keçəl çaxraxçıl-Pied wheatear, Oenanthe pleschanka

LIX) Sittidae-Cilovlular (Sittalar):

plate53.jpg

 1. Adi sitta-Eurasian nuthatch, Sitta europaea
 2. Kiçik qayalıq sittası-Western-Rock nuthatch, Sitta neumayer
 3. Böyük qayalıq sittası-Eastern-Rock nuthatch, Sitta tephronota (AzQk)

LX) Certhiidae-Süzərlər:

plate53.jpgshorttoedtreecreeper_tcm9-22733.jpg

 1. Adi süzər-Eurasian treecreeper, Certhia familiaris
 2. Qısabarmaq süzər-Short-toed treecreeper, Certhia brachydactyla

LXI) Tichodromidae-Tixodrom:

plate53.jpg

 1. Qırmızıqanad tixodrom-Wallcreeper, Tichodroma muraria

LXII) Emberizidae-Vələmirquşu:

plate54and61.jpg

 1. Adi vələmirquşu-Yellowhammer, Emberiza citrinella
 2. Tarla vələmirquşu-Corn bunting, Emberiza calandra
 3. Dağ vələmirquşu-Rock bunting, Emberiza cia
 4. Qayalıq vələmirquşu-Grey-necked bunting, Emberiza buchanani (AzQk)
 5. Bağ vələmirquşu-Ortolan bunting, Emberiza hortulana
 6. Qarabaş vələmirquşu-Black-headed bunting, Emberiza melanocephala
 7. Qamışlıq vələmirquşu-Reed bunting, Emberiza schoeniclus

 

 

Ağbaş vələmirquşu-Pine bunting, Emberiza leucocephalos (?)

LXIV) Fringillidae-Vürok,kətan quşu,meşə sərçəsi,mərcimək quşu,qar quşu,yaşılca (meşə kanareykası),çataldimdik,baltadimdik,payız bülbülü:

plate55.jpg

 1. Dağ vüroku-Red-fronted serin, Serinus pusillus
 2. Yalançı bülbül-Eurasian siskin, Carduelis spinus
 3. Payız bülbülü-European goldfinch, Carduelis carduelis
 4. Meşə sərçəsi-Chaffinch, Fringilla coelebs
 5. Vürok-Brambling, Fringilla montifringilla
 6. Yaşılşca (Meşə kanareykası)-European greenfinch, Carduelis chloris

plate56.jpg

 1. Səhra qarquşu-Trumpeter finch, Bucanetes githaginea (AzQk)
 2. Monqol hörücüsü-Mongolian finch, Rhodopechys mongolica (AzQk)
 3. Dağ kətanquşu-Twite, Carduelis flavirostris
 4. (Adi) kətanquşu-Eurasian linnet, Carduelis cannabina
 5. Adi mərcimək quşu-Common rosefinch, Carpodacus erythrinus
 6. Qırmızıqanad mərcimək quşu-Crimson-winged finch, Rhodopechys sanguinea (AzQk)

İri mərcimək quşu-Caucasian great rosefinch, Carpodacus rubicilla (nadirən)

plate57.jpg

 1. Adi qarquşu-Eurasian bullfinch, Pyrrhula pyrrhula
 2. Küknar çataldimdiyi-Red crossbill, Loxia curvirostra
 3. Baltadimdik-Hawfinch, Coccothraustes coccothraustes

LXV) Passeridae-Sərçələr və alp vüroku (vürok adlandırılsada sərçələrə daha yaxındır):

plate58.jpg

 1. Çöl sərçəsi-Eurasian tree sparrow, Passer montanus
 2. Dam sərçəsi-House sparrow, Passer domesticus
 3. Qaradöş sərçə-Spanish sparrow, Passer hispaniolensis
 4. Qısabarmaq sərçə-Pale rock-finch, Carpospiza brachydactyla
 5. Qaya sərçəsi-Rock sparrow (petronia), Petronia petronia

plate57.jpg

Alp vüroku-White-winged snowfinch, Montifringilla nivalis

Prepared by Zülfü FERECLİ

Plate (Field guide) (c) Acopian Center for the Environmet (https://www.acopiancenter.am)

and

Collins Bird Guide app (http://collinsbirdguideapp.com)

 

Advertisements

Azərbaycanın quşları” üzərinə bir şərh

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Google+ foto

Google+ hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma